ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

             คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ 5 รางวัลแห่งเกียรติยศ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึ้นรับมอบโล่รางวัล และยังมีบุคลากรอีก 4 ท่าน ขึ้นรับรางวัลในวันเดียวกันดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์           รางวัลนักวิจัยระดับทอง
  2. ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา          รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม
  4. นางสาวจิดาภา พลางวัน                            รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ(คนขวามือ)
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย 
และ นางสาวจิดาภา พลางวัน(คนซ้ายมือ) รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา
รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม

ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 
รางวัลนักวิจัยระดับทอง