ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น วิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ มข.

คณาจารย์จาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น หารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์ซึ่งเป็นทีมวิจัยจาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Yoshinobu Ishibashi  Prof. Yung Hee Han และ Prof. Masayuki Hayashi เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือการทำวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการวิจัยดังกล่าวจะใช้งบประมาณจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

การเดินทางมาในครั้งนี้ถือเป็นการเข้ารายงานผลและความก้าวหน้าของการวิจัยในครั้งที่แล้วต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดำเนินการวิจัยเรื่องที่สอง ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่จะถึงนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมทีมวิจัยและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชากรในภาคอีสานหากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จ เพราะพื้นที่ภาคอีสานประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง และการนำน้ำผิวดินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพจะแก้ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 และได้ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในภาคอีสาน และกำลังจะเริ่มการวิจัยร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประปาชุมชน

ภาพ/ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์