ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

IRC จับมือ มข. พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์

International Rescue Committee ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ โดยมี Dr. Nyunt Naing Thein ซึ่งเป็น Deputy Chief of Party ใน Project for Local Empowerment ของ IRC เป็นผู้ลงนาม ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณของ USAID

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชวัลลักษณ์ คลังกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เดินทางไปที่ IRC อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามคำเชิญของ IRC และยังได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์สถานบริการด้านสุขภาพบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร์ ที่ให้บริการกับคนไข้ชาวเมียนมาร์ ก่อนเริ่มจัดหลักสูตรอบรม

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: จิดาภา พลางวัน