ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Taipei Medical University

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Taipei Medical University ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมนำทีมวิจัยและบริการวิชาการเข้าศึกษาดูงาน ณ Chang Gung Memorial Hospital และ College of Management of Chang Gung University ซึ่งในวันที่ 18 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมทีมวิจัยและบริการวิชาการร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Changhua Community based Preventive Care in Gastroenterology โดยความร่วมมือจาก 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน ไทย และออสเตรเลีย