ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมประชุมคณบดี สถาบันสาธารณสุขศาสตร์เครือข่ายลุ่มน้ำโขงในช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยมีตัวแทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขนานาชาติ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน โดยในปีหน้าจะมีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ในการประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries  หัวข้อในการจัดประชุม คือ International Collaboration for Evidence-based Policy Making in Public Health มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และประเทศอื่นๆ อาทิ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน อินโดนิเซีย ไต้หวัน เนปาล มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 106 คน และแบบโป้สเตอร์ จำนวน 129 คน