ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมิน IQA ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และอาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทจักร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และในช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นักศึกษาชาวต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และตรวจหลักฐานเชิงประจักร หลักกิจกรรมเสร็จสิ้นคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงให้ข้อชี้แนะต่างๆ ในการประเมินในปีหน้า ในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.04 คะแนน