ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ไฮเทครักษาโรค! มข.ผนึกกรมการแพทย์ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ กรมการแพทย์ และ รพ.มะเร็งอุดรธานี เพื่อพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ โปรแกรม Thai Care Cloud เชื่อมฐานข้อมูลครอบคลุมระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics Development) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (Data Management and Statistical Analysis Center หรือ DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ กรมการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และสำนักตรวจราชการกรมการแพทย์ โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ เพื่อร่วมกันพัฒนาสารสนเทศทางการแพทย์ (Medical Informatics) ให้ครอบคลุมเป้าหมายหน่วยงานบริการสุขภาพและหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์จำนวน 188 แห่ง ภายใน 3 ปี จากแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการพัฒนาโปรแกรม Thai Care Cloud ที่สามารถเชื่อมฐานข้อมูลลูกข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อสามารถทำการวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลทางการแพทย์รายบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งตัวผู้ป่วยรักษาแบบไร้รอยต่อ (Seamless referral system) รองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ภายในพิธีลงนามความร่วมมือ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้น รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ได้กล่าวนำเสนอระบบ Thai Care Cloud และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดย อธิบดี กรมการแพทย์ และ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือครั้งนี้ พร้อมแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีฯ

ข่าวโดย :: Worawit Siripanuwat