ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Third International conference on Health Literacy and Healthcare Efficiency by Asian Health Literacy Association (AHLA) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกของสมาคมปีนี้เป็นปีแรก การประชุมวิชาการดังกล่าวมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการจากหลายประเทศ และจะมีการจัดการประชุมครั้งที่ 4 ในปีหน้า ที่ประเทศเวียดนาม

          ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือน Chang Gung University เมืองไทเป และได้เข้าเยี่ยมชม Formosa Group ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และองค์กรเพื่อสาธารณะหลายแห่งในประเทศไต้หวัน และยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Management Chang Gung University ซึ่งลงนามโดยคณบดีของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น ยังได้เข้าชม Health and Culture Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในเมืองไทเป   

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ