ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. มธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานด้านต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ชัยยุทธ์ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี