ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ซึ่งในการเดินทางมาเยือนของบุคลากรจากมหาลัยดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นการสานสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กับ Kunming Medical University ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยที่จะมีร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้แล้วคณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC) หรือศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าดูงานการศึกษาวิจัยแบบ meta analysis และ systematic review พร้อมทั้งหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตรี เสาวคนธ์ ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย