ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนเข้ามอบกระเช้าแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปในทิศทางที่ตั้งไว้ และยังได้รับพรดีๆ ก่อนกลับมาช่วยคิด ช่วยทำ พัฒนา มข. ต่อไป