ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณท่านอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ และแสดงความยินดีกับคณบดีคนใหม่ รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร หลังจากนั้นได้มีการประชุมตามวาระ ซึ่งครั้งนี้มีท่าน       รอง ผอ. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และคุณกาญจนศรี สิงห์ภู่ พยาบาลเชี่ยวชาญและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมหารือแนวปฏิบัติเรื่องการให้ภูมิคุ้มกันนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ข้อสรุปที่จะมีการประสานการดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในปีการศึกษานี้ และปีการศึกษา 2560