ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ในโครงการ พัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลรวมทั้งคำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และยังเป็นการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับต่างประเทศด้วย โดยมี International Rescue committee (IRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในประเทศเมียนมาร์ และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิเช่น Project of Local Empowerment (PLE)และ The United States Agency for International Development (USAID) ซึ่งในการปฐมนิเทศดังกล่าวมี Dr.Nyunt Naing Thein, Chief of Party (PLE) เข้าร่วมด้วย

บุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 24 คน จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บข้อมูลทำวิจัยในประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลักได้แก่ USAID คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ