ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์      พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้นำบุคลากรสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้รับพรปีใหม่ดีๆ จากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กันถ้วนหน้า 

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี  ไกยวงศ์