ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ใน The 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries - Adopting Healthy Lifestyle : Combating NCDs

พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral และ Poster อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ