ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนาม MOU กับ University of Community Health, Magway, Myanmar

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ  University of Community Health, Magway ประเทศเมียนมาร์  โดยมี Professor Dr. Htin Zaw Soe ผู้อำนวยการของ University of Community Health, Magway เป็นผู้ลงนาม และมี รศ. ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นพยาน ณ ห้องประชุมของ Clinical Research Centre โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย รวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และการฝึกอบรมด้านต่างๆ ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ