ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้บริหารระดับสูงสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ เลขานุการคณะ และบุคลากร  ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ “การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก กรณีศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดอุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น สุรินทร์ และยะลา จำนวน 7 คน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเข้าศึกษาดูงานดังกล่าวอยู่ภายใต้การประสานงานของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ