ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยนโยบายผู้บริหารในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาคณะฯ สู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมถึงการนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและนโยบายการบริหารงานงานในอนาคต

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ได้กล่าวเสวนาในเรื่องภาพรวมของการบริหารงานคณะฯ อาทิ เช่น ด้านประกันคุณภาพ ด้านวิชาการ ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนหารือประเด็นด้านด้านการปรับโครงสร้างกองบริหารงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะได้มีหนังสือประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ต่อไป

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์  และ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ