ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศนิวซีแลนด์ หารือความร่วมมือทางวิชาการฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Assoc. Prof. John F Smith ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก Victoria University of Wellington และ Auckland University ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย  Prof. Ngaire Kerse – Head of School of Population Health, Assoc. Prof. Jude McCool - Programme Director for the Master of Health Leadership, Mrs. Karen Ann Dorrian  - Senior International Manager  และ Mr. Jeff Howe - Director, International Business Development

ซึ่งได้เดินทางมาพบและหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นการหารือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำทางสุขภาพ (Health Leadership) และด้านสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) รวมถึงหารือหลักสูตรการอบรมที่ทาง Victoria University of Wellington และ Auckland University จะสามารถร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อที่จะเสนอพิจารณาหลักสูตรดังกล่าวนี้ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และมีการพัฒนาความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไป

 

รายงานข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ