ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร University of West of England เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ต้อนรับ Prof. Kath Ross , Associate Dean - International and Partnerships, Faculty of Health and Life Sciences และ Prof. Ray PriestInternational Development - SE Asia, University of West of England ที่เดินทางมาเจรจาความร่วมมือในอนาคต Prof. Kath Ross ได้นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งได้จัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสานความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป