ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

      วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” และช่วงบ่ายได้ร่วมเสวนาในประเด็น “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 280 คน

ถ่ายภาพ : อัญญา, รายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์