ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะกรรมการวิชาการฯร่วมสัมมนาวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาด้านวิชาการฯ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ศตวรรษที่ 21 สอดรับ Thailand 4.0

      วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการในปีที่ผ่านมา การวิเคราะจุดแข็งจุดอ่อน(SWOT) และการทบทวนแผนพัฒนาวิชาการ วิเคราะห์กระบวนการย่อยของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยประเด็นสำคัญในการเขียนกระบวนการย่อยของหลักสูตร ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2) กระบวนการรับเข้าศึกษา 3) กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 4) กระบวนการพัฒนานักศึกษา 5) กระบวนการประเมินผลหลักสูตร 6) กระบวนการบริหารหลักสูตร 7) กระบวนการส่งเสริมบัณฑิตที่เป็นเลิศ(ทักษะภาษาอังกฤษ,ภาษาต่างประเทศ) และ 8) กระบวนการพัฒนาอาจารย์

      ทั้งนี้ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, คณะผู้บริหารประธานหลักสูตรฯ และบุคาลกรกรรมการวิชาการ ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก และมุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ