ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยือนประเทศเมียนมาร์ หารือการพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุคลากรชาวเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561

      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี และคณะผู้เดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์, นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย, ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, และ นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบเอกอัคราชทูตประเทศสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ จำนวนนักศึกษาพม่าที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และการสนับสนุนทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศที่ให้ชาวพม่าเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการวางแผนให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรของเมียนมาร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาร์ต่อไป

       นอกจากการเดินทางเข้าพบเอกอัคราชทูตไทย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์แล้ว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เดินทางเข้าพบผู้นำสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ของประเทศเมียนมาร์ อาธิเช่น University of Public Health, Chin Dwin College, University of Medicine1 Yangon, Shan Ethnic Health Organization และ University of Medicine Mandalay เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศเมียนมาร์ด้วย

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์