ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศเวียดนาม

      เมื่อวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม รวม 19 คน เดินทางมาร่วมโครงการ Thai-Vietnamese Student Exchange Program at KKU in 2018 คณะอาจารย์และนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมจัดการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการด้วย

      ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะ รศ. ทพญ. นวรัตน์ อัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าพบแนะนำตัวกับผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดูแลตลอดโครงการ

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์