ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านชีวสถิติ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “Introduction to Using and Producing Cochrane Reviews” ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ และคณาจารย์ จาก Faculty of Postgraduate studies, University of Health Sciences, Lao PDR วันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางการแพทย์ Cochrane library มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตต้า (Systematic review & Meta-analysis) และสามารถผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย