ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ให้บริการวิชาการเผยแพร่ข้อมูลลงใน นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน “OSHE Magazine”

นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment); OSHE Magazine เป็นนิตยสารได้รับความนิยมและเผยแพร่แก่นักวิชาการ บุคลากร ทางอาชีวอนามัย ซึ่งอ่านกันอย่างแพร่หลายทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน โดยใน ฉบับที่ 6 นี้ มีเรื่องเด่นในฉบับอันได้แก่ 1. สีคิ้วโมเดลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 2. การใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชในการปลูกพริก 3. การศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบการ SMEs 4. นวัตกรรมลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยเทคโนโลยี AI

โดยเนื้อหาในนิตยสารฯ ดังกล่าว รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับเกียรติให้เขียนบทความ ในเรื่อง “การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกพริก” และเรื่อง “การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล” ระหว่างหน้า 62-73 เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและเผยแพร่แก่สังคมต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามอ่านได้ใน นิตยสาร OSHE magazine หรือตามภาพประกอบท้ายนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบ PDF ไฟล์โดย <<คลิกที่นี่>>

ภาพในหนังสือนิตยสารฯ หน้า 62-73ิ

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ