ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้บริหาร MHAA ประเทศเมียนมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ San Lin Oo ผู้บริหารจาก Myanmar Health Assistant Association (MHAA) และคณะ ที่ได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนบม ตำบลเมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสุขภาพระหว่างเมียนมาและไทยด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์