ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ โดยได้รับเชิญจาก Cochrane Indonesia และ Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Gadjah Mada University เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ (One-day workshop) เรื่อง "Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations"
และเข้าร่วม Cochrane Indonesia Symposium & The 2nd International Conference on Epidemiology (Cochrane Indonesia Learning Week 2019) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย"

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ