ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่น 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมาย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการจัดอบรมครั้งนี้โดยได้แบ่งการจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-25 สิงหาคม 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงต่อไป

ภาพบรรยากาศในงานอบรม

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ