ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ร่วมการสัมมนา “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว”

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน ในรายวิชา 512411 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เข้าร่วมการสัมมนา  “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว” ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนสู่สาธารณะ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตลอดจนเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กิจกรรมประกอบด้วย (1) แถลงการณ์ 1 ปี สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ลุ่มน้ำชีตอนบน และความท้าทายต่อไป” (2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ” (3) พิธีเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ประจำปี 2563 (4) กิจกรรมเสวนา Talk To Change เราปรับ...โลกเปลี่ยน “YOU CAN DO” (5) Esan Green talk EP 5 “การจัดการขยะที่ต้นทางโดยชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 หน่วยงานภาคเอกชน และโครงการ “วน” รวม ประมาณ 250 คน

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 / อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ