ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 1

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับผู้จบหลักสูตร ประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 1 โดยในรุ่นที่ 1 นี้มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 21 คน
และในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างการอบรมรุ่นที่ 2 และอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครอีก 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมฯได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร. 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ