ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ได้เวลา ปลุก เปลี่ยน คนสาสุขฯ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 โครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) ณ อาคารพุทธศิลป์ ฝั่งประตูริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ ล้นเมืองขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เทศบาลนครขอนแก่น  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  สมัชชาสุขภาพขอนแก่น  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานต่อ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ชี้แจงการเตรียมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเรื่องขยะในตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดต้นตาล ตลาดถนนคนเดิน และตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. โดยมี อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์ มข. นายปกรณ์ หงส์สิงทอง น.ส.สถิตย์ภรณ์ เชียรโคกกรวด นักศึกษาคณสาธารณสุขศาสตร์ มข. และ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง เป็นคณะทำงาน

   ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตัวแทนชมรมหอพัก อพาร์ตเมนท์ ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนบ้านสาวะถี ได้มาสะท้อนปัญหาเรื่องขยะ ทั้งในมุมมองคนคนทิ้ง และมุมมองของคนทำงานเก็บขยะ มีการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการระดมความคิดมีวิทยากรผู้ดำเนินคือ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกระบวนการ ไฮไลท์ของการประชุมช่วงท้ายได้มีการประกาศปฏิญญาคนขอนแก่น V.1 ดังนี้

1. ประชาชนคนขอนแก่นจะคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างสุข สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรม “หยุดกินเหลือเพื่อชาติ”

2. หอพัก อพาร์ตเมนท์ จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดการลดขยะเพื่อรักษ์โลก และแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำ

3. ตลาดจะสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะจากผู้ให้ถึงผู้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
 แล้วพวกเราชาวสาสุขฯ พร้อมหรือยังที่จะปลุกเปลี่ยน

วิดีโอประกาศปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1

เครือข่ายสปาร์คยู เด็ก เยาวชน ประชาชน ชมรมหอพักอพาร์ทเม้นท์ ตลาด ร่วมประกาศเจตนารมย์ "ปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น" ครั้งที่ 1 ปลุกเปลี่ยนเมือง ด้วยการลด  คัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ลดความเหลื่อมล้ำ 

#ปลุกเปลี่ยนเมือง  #สสส.  #สปาร์คยูอีสานบ้านเฮา

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ