ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด และการผลิตน้ำประปา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2  การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบท่อประปาและการบำรุงรักษา”  ภายใต้โครงการ “Collaborative research on improvement of water supply in rural communities of Thailand: Khoksi and Nong Toom Sub-district, Khon Kaen Province”  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลหนองตูม และเทศบาลตำบลสำราญ โดยทีมวิทยากรจากกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้มอบชุดครื่องมือ “ความเข้มข้นของคลอรีนที่เหมาะสมกับช่วงปริมาณแบคทีเรียเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา” ประกอบด้วยตารางความเข้มข้นของคลอรีนที่เหมาะสมกับช่วงปริมาณแบคทีเรีย ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ ชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเติมคลอรีน ให้กับเทศบาลตำบลหนองตูม ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.นิภาพร มหาแสน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่อไปของโครงการคือการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่แนวท่อประปา ณ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ