ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ผลกระทบ และพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 (ส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้ง รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ หัวหน้ากลุ่มวิจัย ACEP ลงนามร่วมกับ นพ.สุวรรณชัย นายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมทั้ง นพ.ชาตรี เมธาธราธิป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

   
   
   

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ