ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย    รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหาการวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เครื่องมือ การจัดการข้อมูลในการวิจัยและการเขียนเค้าโครงวิจัย แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรมในโรงแรมอย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ