ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงพบาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิจัย’ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2564 จำนวน 10 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพด้านการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิจัย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ