ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
โดยได้รับเชิญจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘Systematic review and Meta-analysis’ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มข. (และผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว