ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดสกลนคร

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร ได้จัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิชาญ แท่นหิน ปภ.สกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน

    โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง ผู้ช่วยนักวิจัย และนายศักดิ์สิทธิ์ ผลภิญโญ นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

    ในการฝึกอบรมภาคเช้ามีการบรรยายเรื่อง การแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อระดมความคิดทำ Workshop และนำเสนอ  แนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการ ร่วมกันหาทางออกแบบการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตระหนักถึงภัยของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการภัยดังกล่าว ก่อให้เกิดการลดลงของไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่ง รวมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ตามคำที่ว่า  ”อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

                         

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร