ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นPM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

    ปัญหาฝุ่นPM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อยู่ในขั้นรุ่นแรงที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ไม่สามารถอยู่นิ่งอีกต่อไปได้ ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดประชุมร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่น PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

    หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียนเสร็จ นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  เป็นประธานพิธี ในกิจกรรม หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือในการแก้ปัญหา มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5” โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

    พร้อมมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการแหล่งกำเนิด อาจารย์กัญยารัตน์ โคตรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุธาสินี ดิลกกัลยากุล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น เป็นผู้ดูแล กลุ่มที่ 2 ประเด็นเฝ้าระวังเชิงรุก  คุณวาทินี จันทร์เจริญ คุณปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี  ศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นผู้ดูแล  กลุ่มที่ 3 ประเด็นการเสนอรูปแบบการจัดการที่ดี อาจารย์จิระนันท์ พากเพียร และคุณวรนุช จันทะบูรณ์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแล

    ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ของคณะทำงานวิชาการ  และการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อน และหนุนเสริมประเด็นการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากPM2.5 โดยนายณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนชัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น ต้องได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นในเร็ววันอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร