ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ การจัดการและแก้ไขปัญหายูโทฟิเคชั่นในแหล่งน้ำ ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับเชิญให้เข้าพบกับผู้บริหารชุดใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชัชวาล ธีรภานุ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด) นายมนตรี  สุพรหมอินทร์ (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นายจุลพล  มงคลสินธุ์  และทีมงานอีกหลายท่าน เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ จะจัดทำโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับออกแบบและคำนวณการใช้สารส้มในการแก้ไขปัญหา โดยทางเทศบาลจะร่วมมือด้านกำลังคนในการศึกษาเบื้องต้นและจะเสนองบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบ และจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

ภาพข่าวโดย นายจุลพล  มงคลสินธุ์
เขียนข่าวโดย นายไพทูลย์ น้อยวังหิน