ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

บริการวิชาการในการทดสอบการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้ให้บริการวิชาการ คำปรึกษาเรื่อง ฝุ่น เครื่องมือตรวจวัด และดำเนินการทดลอง ทดสอบวัสดุดักจับฝุ่น โดยใช้เครื่องมือ cassette sampler,  cyclone  และปั๊มดูดอากาศ ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำโครงการ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่นและกลิ่นของแผ่นกรองอากาศจากส่วนประกอบของกล้วยผสมถ่านกัมมันต์ ได้แก่ 1.นายภัทรชัย สง่างาม 2. นางสาว วรรษวดี เทพศิลา และ 3. นางสาวกฤติมา สีซุย ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์ และคุณครูอาริศา อรรคษร ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องทดลองและอุปกรณ์ เครื่องมือจากห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ การทดลองเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

                 

 

 

ภาพ ข่าวโดย/ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู