ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำนวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใช้ในการประหยัดพลังงานฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้พลังงานทดแทน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการใช้พลังงาน  จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในการใช้พลังงานทดแทน คือพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  กิจกรรมการอบรมจะเน้นการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
                   การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีคณะวิทยากร ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ สาธิต ทดลองการทำงานของนวัตกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเน้นการนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงใช้ใหม่ ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์นันท์ ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากร อาทิเช่น พลโทปรีดา สุนากร พันโทสุนทร ทิวะทรัพย์ อาจารย์สมศักดิ์ อ่อนเจริญ นายพีระพงษ์ ภัทรพันธุ์ชัย และผู้ช่วยวิทยากรอีก 5 คน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เรื่องการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านเรือน ไร่ นา หรือสำนักงาน รวมถึงการสาธิตวิธีการติดตั้งอุปกรณ์อย่างง่าย ที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำได้เอง โดยมีบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครขอนแก่น ประชาชนทั่วไปเข้าอบรมและการสาธิตมากกว่า 80 คน
 
                 
   
   
   
นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้บริเวณศาลาพระศรีศากยะสาธารณสุข และบริเวณลานจอดรถของคณะ ซึ่งนอกจากจะใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ยังจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไป
 
                   อาจารย์นันท์ ภักดี กล่าวว่า “คณะวิทยากรที่มาในวันนี้ต้องการที่จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่ฝึกให้ผู้ที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ซึ่งเราเชื่อว่าความรู้จะเกิดได้ จะต้องได้ฝึก ได้ลงมือทำจริงๆ ซึ่งงานในครั้งนี้ได้เตรียมงานก่อนวันจัดอบรม กว่า 3 วัน ซึ่งทีมงานที่มาช่วยล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครในพื้นที่ภาคอีสาน จากทีมงานทั่วประเทศทั้งหมด 50 คน มีทั้งข้าราชการเกษียณ บุคคลทั่วไป เยาวชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความรู้ก็เข้ามาทำงานตรงนี้ได้ และที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ลำดับที่ 149 ที่ทีมงานได้ไปจัดอบรม ซึ่งทุกครั้งและทุกที่คือการเรียนรู้ เราเรียนรู้ไปเรื่อยๆ จากประสบการณ์ และ การได้มาทำในจุดนี้คือการให้ความรู้กับผู้อื่น เมื่อมีคนอื่นๆ เห็น เขาก็จะให้เราอีกที  เราก็ให้ต่อไปเรื่อยๆ ลองคิดดูว่าถ้าในสังคมเราเป็นสังคมแห่งการให้ คนที่เห็นแก่ตัวน้อยลง สังคมก็จะน่าอยู่ขึ้น และเราเชื่อว่านี่เป็นแนวทางของการพึ่งตนเองอย่างแท้จริง และสมบูรณ์แบบที่สุด” 
 
                  คุณสุรพงษ์ ศรีประไหม ผู้เข้าร่วมอบรม จากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง กล่าวว่า “วันนี้ได้รับความรู้ ที่ถือว่าเรื่องใหม่สำหรับเราเลยก็ว่าได้ เรื่องการแปลงวงจร การแปลงกระแสไฟฟ้า ต่างๆ  ที่จะได้นำไปใช้แน่นอนเลยก็คือเรื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เพราะที่บ้านก็ทำไร่ ทำนา ทำการเกษตร  และพื้นที่ทำกินของเราก็อยู่ห่างไกลจากสาธารณูปโภคด้วย และอีกอย่างอุปกรณ์เก่าๆ ที่นำมาใช้ในการติดตั้งที่ทางวิทยากรได้สอนในวันนี้ก็มีสะสมไว้เยอะที่บ้าน คิดว่ากลับไปก็จะนำมาใช้เลยครับ” 
 
                 “วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ และนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ พัดลม คอมพิวเตอร์ และหลอดไฟต่างๆ ซึ่งวิทยากรได้สอนการต่อวงจรแบบต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยช่างค่ะ” คุณอรอุมา พรหมน้อย ผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าว
  
ข่าว/ภาพ : ผุสดี ไกยวงษ์