ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

บรรยายพิเศษการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยมีวิทยากร คือ Asst. Prof. Dr. Roshan Kumar Mahato จาก Kathmandu University School of Medical Sciences ประเทศเนปาล บรรยายในหัวข้อ What makes good writing? Are there good writers? and bad writers” การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้เรียนรู้การเริ่มต้นเขียนบทความวิชาการ และเข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียน และการใช้คำศัพท์ คำเชื่อมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา        เป็นประธานเปิดการบรรยาย มีคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ภาพ ข่าวโดย/ นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์/ นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร