ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Herb Fair 2021

เย็นวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์  คณบดี, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทย KKU Herb Fair 2021 โดยกองบริหารงานวิจัย มข.ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผลงานที่จัดแสดงยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดได้อีกด้วย

ภาพ ข่าวโดย/ นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร