ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ศึกษาดูงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T ณ เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน  ศึกษาดูงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T ณ เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจําปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา “การควบคุมระบบบำบัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” และโครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของเทศบาล นำโดยนายคำดี ธะนาสินธ์ รองนายกเทศมนตรี และนายพัฒพงษ์ กำหอม รองปลัดเทศบาล จากนั้น รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยน หัวข้อ “การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล” จาก นายพีระพงษ์  แดนประกรณ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 19 และ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จาก จ่าเอก คมกริช สังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ อาจารย์ ดร.มนตรี  พิมพ์ใจ ผู้ร่วมทีมวิจัยของโครงการ ในช่วงเช้า และ ฝึกปฏิบัติการแยกองค์ประกอบของขยะ ในช่วงบ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) ของรายวิชา

 

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ