ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การร่วมมือระหว่างพหุภาคี ในการขับเคลื่อนปัณหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30น-16.00น. ที่ผ่านมา คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า คุณกฤตภาส      ปรุงศรีปัญญา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณธนาวุช โนราช สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น  ตัวแทน สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น (ปภ.) ผอ.สุภาวีร์ คะลา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น เป็นตัวแทนภาคีเครือข่าย ได้เข้าพบ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการมอบข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะประเด็น “ขอนแก่นอากาศสะอาดอย่างยั่งยืน” และหารือแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ร่วมกัน

 

ภาพ ข่าวโดย / รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู