ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้จัดโครงการประชุม “การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ” ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal ” และยังมี ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, คุณชัยวัฒน์ ประกิระเค ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น, คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน เป็นผู้ร่วมเวทีเสวนา และดำเนินรายการโดย รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร