ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โอเทล ได้มีการประชุมคณะทำงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับพื้นที่การดำเนินงาน เป็นการนำร่องใน 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี  นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยขอนแก่นมีการดำเนินใน 2 กิจกรรมหลัก  คือ

(1) การพัฒนาแนวทางรูปแบบการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดขอนแก่น        มี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรมพักพิง กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

(2)การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในการรับมือและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ในจังหวัดขอนแก่น                      มี รศ.รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 มี.ค 65 - ส.ค 66

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู