ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “เหตุรำคาญด้านเสียงและความสั่นสะเทือน”

ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการเสวนาวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขตามสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ “เหตุรำคาญด้านเสียงและความสั่นสะเทือน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) และนายวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร (ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการดำเนินโครงการ ซึ่งมีหัวข้อในการเสวนาและวิทยากรดังนี้

(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเสียงและผลกระทบต่อสุขภาพ  วิทยากรโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคูหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(2) เทคนิคการตรวจวัดเสียงรบกวน การวิเคราะห์ แปลผล และเขียนรายงาน  วิทยากรโดย นายธนาวุธ โนราช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)

(3) กฎหมายสาธารณสุข กับการควบคุมเหตุรำคาญและการออกคำสั่งทางปกครองที่ถูกต้อง  วิทยากรโดย          นางสาวทัตพิชา  คลังกลาง  นิติกร หน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

(4) เทคโนโลยีการจัดการและแก้ไขปัญหาเสียงรบกวน  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร. ชัชวาล อัยยาธิติ  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 
  

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร