ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะของเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเครือข่ายในกลุ่มเกษตรกร โคก หนอง นา โมเดล อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะของเกษตรกร ให้แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร โคก หนอง นา โมเดล ภายใต้โครงการ “การพัฒนารูปแบบการสร้างสุขภาวะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มเกษตรกร โคก หนอง นา โมเดล อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น” โดย อาจารย์ ดร.สุพัตรา วัฒนเสน และคณะ คณาจารย์ในสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล ศุพัฒฑิราห์ภรณ์ สุนทอง บ้านนาจาน หมู่ 11 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยบรรยายให้ความรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่ การป้องกันโรคและความเสี่ยงจากการทำงานเกษตรกรรม เกษตรกรกับการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย (ตามหลักการยศาสตร์) ผลกระทบจากสารเคมีในเกษตรกรรมและการป้องกันอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรี มาทำพิธีเปิดและฟังคำชี้แจงโครงการวิจัย เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมได้ทำการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม เพื่อวัดผลว่าได้รับความรู้ความเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งจากผลจากการทำสอบสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ความเข้าใจในระดับดีมาก

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู